Virovtica.com
     
 
U kolovozu...
 
 

1. kolovoza 1552. godine
Ban Nikola Zrinski javljao je Tom i Nadasdyju da Turci bez prekida opsjedaju Viroviticu.

1. kolovoza 1817. godine
Roðen je Adolf Juraj Schaumburg - Lippe, sin kneza Juraja Vilima Schaumburg - Lippe (koji je od Antuna III. Pejaèeviæa kupio virovitièko vlastelinstvo s dvorcem) i koji je od sredine 19. stoljeæa, bio drugi vlasnik virovitièkog vlastelinstva. Adolf Juraj nakon što je 1860. naslijedio oca, veæ iduæe godine kupuje imanje Špišiæ Bukovicu, pa je tako stvoren golem veleposjed, koji je zapremao 77.450 jutara i 962 èetvorna hvata. Po svojoj površini bio je znatno veæi od kneževine Schaumburg - Lippe u Njemaèkoj.

2. kolovoza 1552. godine
Viroviticu su zauzele turske èete. Zapovjednik virovitièke utvrde Juraj Broðanin sa svojih pedeset haramija nije mogao obranili grad pred naletom moænih turskih èeta. Virovitica je pripojena Požeškom sandžaku, i središte je istoimene kapetanije.

2. kolovoza 1909. godine
U Zrinjskoj ulici poslije podne kod Tome Celiæa izbio je požar. Izgorio je štagalj, štala, i šupa sa žitom, le štala susjeda Haluse. Taj dan bila je velika vruæina, ali bez vjetra pa su vatrogasci sprijeèili širenje požara.

20. kolovoza 1924. godine
Održana je jeftimba za gradnju mosta preko Oðenice u Preradoviæevoj ulici. Svoje ponude poslalo je sedam poduzeæa: Franjo Èervenka inžinjer iz Virovitice, Rajmund Gregor graðevinski poduzetnik iz Virovitice, Ivan Suhanek inženier iz Osijeka, Stanko Juzbašiæ iz Osijeka, Ante Srèan graðevinski poduzetnik iz Osijeka, Oto Strupi inžinjer iz Osijeka, Josip Begoviæ graðevinski poduzetnik iz Virovitice. Raspravu je otvorio naèelnik g. Armin Schiebel, zapisnik je vodio gradski oficijal Josip Majtaniæ uz prisutnost gradskog graðevnog odbora. Pošto su se graðevinski poduzetnici meðusobno malo popravdali, otvorene su ponude. Ponudivši 15 poto popusta gradnja mosta povjerena je Josipu Begoviæu iz Virovitice.

23. kolovoza 1900. godine
Virovitièani su sveèano proslavili kraljev roðendan. U 5 sati ujutro probudilo ih je gruvanje topova, a potom je vojnièka glazba svirala budnicu. Sveèana misa odslužena je na otvorenom, a duæani su bili zatvoreni. Na kraju proslave bio je prireðen i koncert.

23. kolovoza 1926. godine
Prije 80 godina u Virovitici je roðen Nikola Trick zvani Tabus, akademski slikar. Jedan od najznaèajnijih slikara i vedutista rodnoga grada. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Zagrebu. Po povratku u rodni grad zapoèinje s pedagoškim radom, ubrzo ga napušta i od 1960. godine zapoèinje svoj intenzivan rad na slikarskom rukopisu. Radi veliku slikarsku temu nazvanu "krošnje", najpoznatiji je sugraðanima po ciklusu "Stara Virovitica". Izradio je i stotinjak djeèjih portreta. U tišini svoga doma okruženog krošnjama stvorio je preko stotinu crteža, koji predstavljaju važnu sponu izmeðu ostalih njegovih radova.