Virovtica.com
     
 
U lipnju...
 
 

Lipanj 1369 godine
Poèetkom lipnja u Virovitici boravi ugarsko-hrvatski kralj  Ludovik  sa ženom  Elizabetom  Kotromaniæ.  Tom prigodom izdaje nekoliko listina.

9. lipnja 1956. godine
"Gimnazija je proslavila rijetku sveèanost. U crtaonici s profesorima, uèenicima i školom, oprostio se profesor Trick, da bi se nakon 35 godina neumornog rada u ovoj istoj školi i u toj istoj dvorani za crtanje, vratio svojim razapetim platnima, bojama i kièicama, koje je od mladosti ljubomorno èuvao, da bi, eto, u penziji, i miru, mogao stvarati odavno zamišljena djela.

Prošlo je 35 godina od one tihe jeseni 1920. godine u kojoj je jednog jutra u zgradu Gimnazije stupio mladi profesor crtanja Stjepan Trick, da preuzme dužnost od svog bivšeg uèitelja, starog Rade Gavriloviæa. Došao je s diplomom Akademije za likovnu umjetnost, i sa željom da se posveti slikarstvu. Ali život je tražio drugo... Uvijek s radošæu, znanje je prenosio na generacije, koje su se mijenjale... U malom vrtu koji okružuje kuæu profesora Tricka treperi lišæe breza... Tu su i dva stara, razgranala bagrema... U vrtu je nekoliko grmova odcvjetalih jorgovana, dosta voæaka i drugog raslinja, te lijep zeleni bor, koji nesmetano uzrasta u vis... Dolje miriše trava u otkosu. Sve to na èovjeka poetièki djeluje, tako da je cijela okolina slièna ljetnikovcu, u kojem æe odsada odmarati i slikati èovjek, koji je 35 godina uèio druge...

Ispred Nastavnièkog zbora i uèenika s profesorom Trickom oprostio se direktor gimnazije, Vlado Terlecki i Ivan Široki, profesor. Ispred Savjeta za prosvjetu i kulturu i Narodnog odbora opæine, predsjednik Savjeta, Stjepan Reder, a ispred kotarskog savjeta za prosvjetu i kulturu, te Narodnog odbora kotara, predsjednik Savjeta, Kamenko Markoviæ. Govornici su istakli neumoran rad profesora Tricka i u znak zahvalnosti predali mu pismena priznanja i nagrade Narodnih odbora. Uèenica Vlasta Gregor, oprostila se od svog profesora u ime èlanova likovne sekcije. Od Opæinskog vijeæa nastavnika, s profesorom Trickom oprostio se nastavnik Milan Markoviæ, izruèivši tom prilikom i dar Opæinskog nastavnièkog vijeæa. Tim povodom, Likovna sekcija otvorila je u crtaonici izložbu svojih radova pod rukovodstvom najmlaðeg sina profesora Tricka, Teodora, koji je poèetkom ove školske godine preuzeo nastavu crtanja."

20. lipnja 1755. godine
Antun Špišiæ žali se Kraljevskoj komisiji, koja je istraživala uzroke seljaèkih pobuna u Slavoniji, da su u Bukovici njegovi službenici nesigurni. Kmetovi su ponovno jednoga službenika potjerali iako su po nalogu Komisije najistaknutiji voðe donjobukovaèkih seljaka bili pohapšeni.

27. lipnja 1757. godine
Oko tri sata poslije podne zadesio je Viroviticu snažan potres, koji se ponavljao 54 puta s jaèim i slabijim pomicanjima tla. Najjaèi udari desili su se 27. lipnja i 8 srpnja, teško su ošteæeni novoizgraðeni franjevaèki samostan i crkva. Virovitica je bila teško porušena. U èast zaštitnika od potresa sv. Emigdija 1759. godine podignuta je zavjetna kapela, s oltarnom slikom koja prikazuje crkvu stradalu od potresa.

28. lipnja 1908. godine
Na kraju školske godine 1907-8. bilo je u višoj puèkoj školi 117 djece, u šegrtskoj školi 126 šegrta. Od ovih bilo ih je po zanimanju: 5 bravara, 19 brijaèa, 9 èizmara, 17 krojaèa, 14 cipelara. 13 trgovaca, 11 zidara, 7 stolara te po jedan kobasièar, kolar, lièilac, mesar, opanèar, remenar, sedlar, užar, po dva soboslikara i lonèara, po tri mlinara, pekara i tesara.

29. lipnja 1919. godine
Održala je Èeška beseda u Virovitici svoju konstituirajuæu glavnu skupštinu. Skupštinu je otvorio Vjekoslav Ružiæka koji je izabran za predsjednika. U odbor su izabrani: potpredsjednik Jiternièka Vjekoslav, tajnik Eèer Ante, blagajnik Brož Franjo, knjižnièar Blecha Vjekoslav, Kopriva Rude kuæni gospodar, Husti Vilim i Maksa Josip ml.