Virovtica.com
     
 
O zgradi gimnazije
 
 

1914. godine izvršen je potreban pregled zgrade (danas bi mi rekli tehnièka i upotrebna dozvola) nakon èega su provedeni potrebni popravci. Tako je zgrada gimnazije konaèno bila dovršena 24. svibnja 1914. godine.
Ovo je prigoda da se prisjetimo još nekih detalja i zanimljivosti oko gradnje, nedoumica virovitièana i gradskih zastupnika treba li inaèe siromašnom gradu tako velebna školska zgrada.
U posebnom prilogu "Hrvat" od 1. prosinca 1907. godine donosi èlanak da gradnja nove školske zgrade u Virovitici postaje sve više i više akutno pitanje. "Svako zavlaèenje bilo bi na uštrb valjanom razvoju školskoga poretka i napretka", veæi i promišljeniji dio graðana bio je za gradnju nove škole, koja bi odgovarala svim modernim zahtjevima ondašnjeg vremena, "jer treba misliti u daleku buduænost". Dok je druga skupina graðana bila za kupnju jedne zgrade, koja bi se adaptirala za potrebe škole.
Prema zakljuèku odbora za gradnju nove škole u Virovitici od 17. studenoga 1908. godine, gradnja je trebala otpoèeti na proljeæe 1909. godine, a biti dovršena na jesen iste godine. Meðutim nije sve teklo po planu odbora.
Godine 1911. u vezi s gradnjom školske zgrade Virovitièan je zabilježio i ovo: da se govori kako æe opæinsko zastupstvo sve pribavljene skupocjene nacrte, koji su izraðeni za novu školu baciti i naruèiti nove, kako bi se mogla sagraditi jeftinija zgrada. Navedeni nacrti opæinu su stajali oko 15 tisuæa kruna, a za izmijenjene nove nacrte opæina je trebala izdvojiti novih 5 tisuæa kruna. Na to je opæina odgovorila: da je prvobitno po zastupstvu bilo zakljuèeno da se ima graditi škola sa troškom od najviše 200.000 kruna, pa je prema tome izraðen i nacrt. Kasnije se mislilo uzeti mjesto poda od dasaka parket, sve svodove betonirati, uvesti centralno loženje, pa je svota za gradnju narasla na 350.000 kruna. Uvidjevši ovu znatnu razliku u gradnji opæina je odluèila iz naruèenih nacrta sve nepotrebne ukrase otkloniti i graditi zgradu po nacrtu i troškovnicima prvobitno ustanovljenima. Gradnja je napokon trebala otpoèeti u ljeto 1911. godine.
Nakon što je zgrada dovršena, izbijanjem prvog svjetskog rata, umjesto ðaka, njezine uèionice pretvorene su u bolnicu za prihvat ranjenika.
U novoj školskoj zgradi Privremena realna gimnazija u Virovitici otpoèinje s radom školske godine 1918/19.
Naknadno je ispred zgrade postavljena ograda, koju su izradili virovitièki obrtnici Miholiviæ i Jalžabetiæ, danas se nalazi s dvorišne strane u Šenoinoj ulici. Njezin prostor poslužio je za održavanje Gospodarsko kulturne izložbe 1928. godine.
Osim uèenika gimnazije ovdje je neko vrijeme svoj radni prostor imala šegrtska i osnovna škola.