Virovtica.com
     
 
Štetna zakulisna igra
 
 

Iz "Virovitièana". broj 1. dne 1. sijeènja 1923. godine.

Dne 16. prosinca svršili su gradski izbori za naš grad i time je zastupstvo podpuno i tako postalo sposobno za rad, jer su svi izabrani izjavili da æe propisnu prisegu položiti. Izbor je svršio rezultatom: Ušlo je u zastupstvo 7 neodvišnjaka i 17 zajednièara, koji potonji saèinjavaju apsolutnu veæinu sposobnu za rad.
Sve je graðanstvo napeto oèekivalo dan prve sjednice, da vidi kako æe uprava doæi u sigurne ruke i kako æe se riješiti komesara i njegove absolutistièke uprave. Sjednica je bila odreðena za 27. prosinca, onda odgoðena na 30. pa opet odgoðena na neizvjesno vrijeme, tobož s razloga stoje g. veliki župan zaprijeèen doæi na tu sjednicu, na koju je bio odreðen g. podžupan koji bi isto tako mogao stvar svršiti. Nama doduše više imponuje, ako doðe sam veliki župan, ali se sa prvom sjednicom nije smjelo zatezati, a valjda se i nebi zatezalo, da nema nekih intrigua, po kojima bi htjela manjina da naprti svoju volju veæini ili da istu ozlovolji za daljni rad. Zato držimo daje sjednica zastupstva 2 puta odgoðena nebi li se dalo u mutnome jošte što uloviti.

Veæina gradskog zastupstva svijesna svoje dužnosti i odgovornosti spram naroda za napredak grada uèinila je odmah prvi korak, te pozvala manjinu na suradniètvo, ta manjina, ovo je odbila utvarajuæi si da æe svoju volju u zastupstvu naprtiti veæini, koja je izrièito izjavila da u zastupstvu neima politike. Po gestu opozicije se vidi da neima pojma o propisima za upravu grada koja misli ako se gura za leda vlasti, da može što poduzeti protiv veæine zastupstva koje stoji na temelju zakona, koji je jaèi od pojedinih vlastodržaca.

Borba se najviše æuti oko izbora naèelnika i podnaèelnika. Kako saznajemo veæina je željna postaviti gradonaèelnikom g. Paulina, kao najsposobnijeg i najradinijeg èovjeka u Virovitici, što mu nitko neæe i nemože poreæi. On je u svome dugogodišnjem radu meðu nama pokazao da je na kulturnom polju, kao i na gospodarskom svestrano sposoban, pa ipak ima ljudi protiv njega i manjina si utvara da æe proturati svoga kandidata protiv toga uzornoga radnika za obæe dobro, koji imade samo jednu pogriješku da je kroz cio život radio odviše za narod a premalo za sebe.
Èast svakome, ali je naše duboko uvjerenje da danas u Virovitici neima sposobnijeg èovjeka za mjesto naèelnika doli g. Paulina, za koga bi moralo cjelo zastupstvo jednodušno glasovati, da mu ulije više volje u dušu za rad oko ureðenja i procvata našega grada.

Dosta je bilo natezanja. Svi bi mi morali biti sretni, da se gradsko zastupstvo što prije konstituira a ne odgaðati sjednice, koja odgoda i tako nikakova smisla nema, jer je veæina - kako èujemo - odluèila da se neda od nikoga terorizirati, a kad manjina neæe s njom, ona æe sama uzeti vodstvo grada u svoje ruke. Vlast nemože ništa drugo veæ ili zakljuèke veæine odobriti, ako joj stalo do zakona, ili zastupstvo raspustiti, što bi veæinu zastupstva sasma hladno ostavilo, jer æe tada nositi odgovornost za sve, oni naši ljudi koji danas intrigiraju protiv zakonito izabrane veæine.
Jedan dio manjine, kako doznajemo, želio bi za naèelnika g. Vargiæa, a drugi dio manjine još nezna kuda bi. Èast njegovoj osobi, protiv kojoj niti veæina nema ništa, ali držimo, daje njegovo poodmaklo doba (77 godina) najveæa zapreka, koja bi smetala intenzivan rad oko napredka našega grada.
Narodna masa nije pristupila ovaj put k izboru, veæ je izdala parolu: Da vidimo kako æe gospoda ovu stvar izvesti, a evo jošte prije prve sjednice gospoda se veæ natežu na štetu sviju nas. Ej nismo za drugo nego da nas i dalje vodi komesar.