Virovtica.com
     
 
Općinska sjednica, obdržana 30. listopada
 
 

Iz "Virovitičkog zavičaja" broj 21. dne 10. studenoga 1906. godine.

Općinski bilježnik g. Gj. Mozolovski predsjedao je sjednici, od kr. kotar, oblasti bio prisutan g. Ferković.
Zastupnik P. Rorbacher prigovara, kako je "Virovitičan" donio neistinit izvještaj o interpelaciji Blažekovića glede reda nauka, što u školi visi. On tvrdi, da se u interpelaciji nisu čule riječi; glupost, ludost, predlaže da se "Virovitičan" pozove, neka to izpravi. Predsjednik odgovara, da je to već izpravljeno. Odgovor se predsjednikov prima na znanje.
Pročitan je dopis kr. župan oblasti, koja zahtieva, da opć. odbor točno opiše kako želi svoje redarstvo uniformirati.
Predsjednik je pročitao opis redarstvene uniforme: Kapa od crnog sukna sa 40 mm širokim bročastim - suknenim trakom i bielim pucetama. U sredini srebrene rozete nalazi se grb trga Virovitice. Ovratnik bieli trakom.
Bluza ima biti kroja kao za c. i kr. vojsku od tamno modre tkanine sa bročastim parolima, malim ličenima i poramice kao kod kaputa.
Hlače od modrosivog oružničkog sukna sa bročastim pasepoilom. Kroj hlača neka bude takav, da se mogu u sare utaknuti. Ljetne hlače od drila.
Kabanica od modrosivog oružničkog sukna, sa istim ogrljkom, bročastim pasepoilom i pucetima kao na kaputu. Kabanica ima biti proviđena kapucom, koja se dade skinuti, a kroj kao kod častnika pješaka redovne vojske.
Kaput od tamnomodroga sukna sa bročastim pasepoilom po kroju ulanskih kaputa sa dva reda bielih puceta. Na ogrljku sa svake strane jedan licenac, a na lievom ramenu ima biti poramica u narodnoj boji.
Šešir nizak, crn, pusten sa vrpcom u narodnoj boji sa dva žira, okrajci obšiveni kožom. Podbradnik ima biti od crne lakirane kože sa bielom kovnom kopčom. Perjanica poput onih, što jih oružničtvo nosi, pričvršćena pucetom od biele kovine sa crnim inicijalima "R. S.". Po zimi čizme, a ljeti cipele. Rukavice od jelenske kože kao kod vojničkih podčastnika.
Oružje: Sablja kratka ponešto zavinuta, sa bielim držkom i bielo montirana, proviđena lančićem od kova, da se ne može povući. Kita na sablji mora biti od tvari u narodnoj boji sa kožom podstavljena i zatvorena u obliku žira, nad kitom upleten je obćinski grb. Svirala od metala na vrpci u narodnoj boji pričvršćena na poramici. - Službeni znak u obliku od biele kovi sa napisom "Virovitica", a ispod ovog tekući broj. Samokres, koji se nosi u noćno uredovanje te prema potrebi. Uniforma redarstvenog povjerenika ostaje po propisu žup. oblasti u Osijeku, samo se egaliziranje promjenjuje u bročasto.
Red službe promieniti će se tako, da će 5 redara biti neprekidno 24 sata u službi i to svaki u svom rajonu, iz kojeg se ne će ni za čas udaljiti. Odbor usvaja.

...Predsjednik pročita rješidbu vis. vlade za uvedenje električne rasvjete i predlaže ugovor na potpis. Odbornik g. Franjo Čeleda tvrdi, da će uvedenje električne rasvjete biti na štetu obćini i cielom mjestu, jer to svjetlo ne valja i nije savršeno, na koje se tuže svi gradovi, koji su elektriku uveli. Za primjer navadja Pakrac. G. Rohrbaher odgovara, da je ta stvar već pretrešena i danas konačno po vladi rješena. Ujedno primjećuje, kada ne bi elektrika bila savršena rasvjeta, nebi evo Zagreb, koji ima plin, votiro tolike milijune za elektriku. Predsjednik izjavljuje, da se o tom ne ima voditi riječ, već primiti do znanja ispravke vlade, na koje i poduzetnik pristaje, predlaže da se ugovor podpiše. Odbor izabra za podpisanje ugovora gg. Blažekovića i Steinera.
Uprava kr. držav. željeznice u svom dopisu očituje, da ne će postaviti brklje na željezničkoj pruzi u Ljubljani, smatrajuć to nepotrebnim, pošto onuda dnevno ne prolazi više od 100 kola. Odbor zaključi, neka se zamoli kr. kot. oblast, da stvar istraži i odredi način, kojim će se prisiliti uprava držav. željeznice da postavi brklje, da tko životom ne nastrada.
Predsjednik priobćuje uspjeh jeftinbe za dobavu šljunka za posipanje ceste u Gajevoj ulici. Ponuda je g. Fr. Reitera po kubič. metr 11., ponuda Laude 10 kruna, a poduzetnik Pik iz Daruvara nudja kamen tučenac po 13 kruna. Odbor je prihvatio Pikovu ponudu, jer je kamen tučenac bolji od šljunka.
Kod točke za ustanovljenje načelničke i bilježničke plače ostavio je Mozolovski na čas sjednicu. Odbor je ustanovio plaću načelnika 1600 kruna a za bilježnika 2400 kruna. Načelničko mjesto ima se popuniti putem natječaja.