Virovtica.com
     
 
Opæinska sjednica, obdržana 30. listopada
 
 

Iz "Virovitièkog zavièaja" broj 21. dne 10. studenoga 1906. godine.

Opæinski bilježnik g. Gj. Mozolovski predsjedao je sjednici, od kr. kotar, oblasti bio prisutan g. Ferkoviæ.
Zastupnik P. Rorbacher prigovara, kako je "Virovitièan" donio neistinit izvještaj o interpelaciji Blažekoviæa glede reda nauka, što u školi visi. On tvrdi, da se u interpelaciji nisu èule rijeèi; glupost, ludost, predlaže da se "Virovitièan" pozove, neka to izpravi. Predsjednik odgovara, da je to veæ izpravljeno. Odgovor se predsjednikov prima na znanje.
Proèitan je dopis kr. župan oblasti, koja zahtieva, da opæ. odbor toèno opiše kako želi svoje redarstvo uniformirati.
Predsjednik je proèitao opis redarstvene uniforme: Kapa od crnog sukna sa 40 mm širokim broèastim - suknenim trakom i bielim pucetama. U sredini srebrene rozete nalazi se grb trga Virovitice. Ovratnik bieli trakom.
Bluza ima biti kroja kao za c. i kr. vojsku od tamno modre tkanine sa broèastim parolima, malim lièenima i poramice kao kod kaputa.
Hlaèe od modrosivog oružnièkog sukna sa broèastim pasepoilom. Kroj hlaèa neka bude takav, da se mogu u sare utaknuti. Ljetne hlaèe od drila.
Kabanica od modrosivog oružnièkog sukna, sa istim ogrljkom, broèastim pasepoilom i pucetima kao na kaputu. Kabanica ima biti proviðena kapucom, koja se dade skinuti, a kroj kao kod èastnika pješaka redovne vojske.
Kaput od tamnomodroga sukna sa broèastim pasepoilom po kroju ulanskih kaputa sa dva reda bielih puceta. Na ogrljku sa svake strane jedan licenac, a na lievom ramenu ima biti poramica u narodnoj boji.
Šešir nizak, crn, pusten sa vrpcom u narodnoj boji sa dva žira, okrajci obšiveni kožom. Podbradnik ima biti od crne lakirane kože sa bielom kovnom kopèom. Perjanica poput onih, što jih oružniètvo nosi, prièvršæena pucetom od biele kovine sa crnim inicijalima "R. S.". Po zimi èizme, a ljeti cipele. Rukavice od jelenske kože kao kod vojnièkih podèastnika.
Oružje: Sablja kratka ponešto zavinuta, sa bielim držkom i bielo montirana, proviðena lanèiæem od kova, da se ne može povuæi. Kita na sablji mora biti od tvari u narodnoj boji sa kožom podstavljena i zatvorena u obliku žira, nad kitom upleten je obæinski grb. Svirala od metala na vrpci u narodnoj boji prièvršæena na poramici. - Službeni znak u obliku od biele kovi sa napisom "Virovitica", a ispod ovog tekuæi broj. Samokres, koji se nosi u noæno uredovanje te prema potrebi. Uniforma redarstvenog povjerenika ostaje po propisu žup. oblasti u Osijeku, samo se egaliziranje promjenjuje u broèasto.
Red službe promieniti æe se tako, da æe 5 redara biti neprekidno 24 sata u službi i to svaki u svom rajonu, iz kojeg se ne æe ni za èas udaljiti. Odbor usvaja.

...Predsjednik proèita rješidbu vis. vlade za uvedenje elektriène rasvjete i predlaže ugovor na potpis. Odbornik g. Franjo Èeleda tvrdi, da æe uvedenje elektriène rasvjete biti na štetu obæini i cielom mjestu, jer to svjetlo ne valja i nije savršeno, na koje se tuže svi gradovi, koji su elektriku uveli. Za primjer navadja Pakrac. G. Rohrbaher odgovara, da je ta stvar veæ pretrešena i danas konaèno po vladi rješena. Ujedno primjeæuje, kada ne bi elektrika bila savršena rasvjeta, nebi evo Zagreb, koji ima plin, votiro tolike milijune za elektriku. Predsjednik izjavljuje, da se o tom ne ima voditi rijeè, veæ primiti do znanja ispravke vlade, na koje i poduzetnik pristaje, predlaže da se ugovor podpiše. Odbor izabra za podpisanje ugovora gg. Blažekoviæa i Steinera.
Uprava kr. držav. željeznice u svom dopisu oèituje, da ne æe postaviti brklje na željeznièkoj pruzi u Ljubljani, smatrajuæ to nepotrebnim, pošto onuda dnevno ne prolazi više od 100 kola. Odbor zakljuèi, neka se zamoli kr. kot. oblast, da stvar istraži i odredi naèin, kojim æe se prisiliti uprava držav. željeznice da postavi brklje, da tko životom ne nastrada.
Predsjednik priobæuje uspjeh jeftinbe za dobavu šljunka za posipanje ceste u Gajevoj ulici. Ponuda je g. Fr. Reitera po kubiè. metr 11., ponuda Laude 10 kruna, a poduzetnik Pik iz Daruvara nudja kamen tuèenac po 13 kruna. Odbor je prihvatio Pikovu ponudu, jer je kamen tuèenac bolji od šljunka.
Kod toèke za ustanovljenje naèelnièke i bilježnièke plaèe ostavio je Mozolovski na èas sjednicu. Odbor je ustanovio plaæu naèelnika 1600 kruna a za bilježnika 2400 kruna. Naèelnièko mjesto ima se popuniti putem natjeèaja.