Virovtica.com
     
 
Obrtnici bez - zaštite!
 
 

Iz "Virovitièana" br. 35 dne 6. listopada 1907. godine.

Država od nas traži poreze, da nam sve rebra pucaju, mi svojoj dužnosti udovoljavamo i patimo se dosta, dok koj filir zaslužimo. A taj se dan danas teško zasluži. Nu unatoè toga svega stojimo bez svake zaštite od strane vlasti, tako da nam veæ svaki vrag konkurira. A tome kao da ide jošte i oblast na ruku.
Ja æu navesti samo dva sluèaja za danas, koja bi drugdje bila kadra pobuditi oštar protest od strane obrtnika, ali kod nas sve je pravo pa da nam se neznam što dogodi, jer stojimo bez svake organizacije.
Evo èujte ovo èudo: Županija veæ koja tri puta razpisala jeftinbu za gradnju škole u jednom selu kraj Gradine. Naši zidarski obrtnici nisu se mogli odvažiti, da to grade, jer je sa županijom teško vašariti - ona bi rado sve badava. Tu mora èovjek uložiti jamèevinu, koje po par godina ne vidi, pa i na plaæu mora èekati predugo. - Ali kada se nije javio niti jedan zidarski majstor, to je gradnju kako èujemo preuzeo neki - ratar, poznati Pavokoviæ Nije li to strašno, da se èovjeku, bez obrtnice dade takav posao, a od obrtnika se traži sve i sva.

Ovo takoðer nije u redu: Neka naša gospoda uvaðaju po cieloj Virovitici kuæne brzojave, tako da u ovom poslu nikada za zasluže naši obrtnici bravari niti jedan filir. To nije liepo prema onoj, šuster ostani kod svog šila.
I tako što nam ne odnesu trgovci koji prodavaju cipele, šešire, kefe, užeta - dapaèe i gotova odijela, to nam se odnese na gornji naèin.
Svemu bi se tomu dalo doskoèiti, da mi imademo naš obrtni sbor, ali tako i pravo je što nam svaki vrag konkurenciju pravi.
Malo obrtniètvo iz dana u dan propada, a bude li i nadalje tako išlo, ono mora sasma propasti. I žalosno je. Èovjek se muèi i pati kao nauènik, kao kalfa a kad postane gazda i kupi si alata, uloži sve svoje u posao tada doðe pa mu konkurira težak.
Èemu dakle da vadimo obrtnice da za nje plaæamo, èemu da plaæamo tecivarinu, porez, namet, trg. komoru itd. Kad možemo bez svega toga èak i - gradnje poduzimati!
Jedan obrtnik.