Virovtica.com
     
 
Nova kavana
 
 

Iz "Virovitièkih novosti" Broj  10. dne 8. lipnja 1913. godine.

Za jednu modernu steèevinu smo opet bogatiji. Prošle je naime subote otvorena naša kavana, koja je liepo i moderno ureðena, samo što nam se ne sviða jest to što je gosp-kavanar uz, svoje moderno pokuætvo uveo i odviše moderne - ciene! Tako je ciena kavi 32 filira, boca pive 50 filira, butelja vina èak - 4. krune. Koj æe to vrag piti i - platiti! Mi neimamo takove aristokratske publike, koja bi svoj novac lako lahkoumno razbacivala. Ako hoæe g. Moskoviæ da u Virovitici naðe svoj raèun, neka ove ciene znatno obali. Jer smo èuli od dosta gospode: "Ja mu bogme neidem više tamo, jer su ciene za velegrad a ne za - Viroviticu" - Mi smo dobri proroci pak ako nas g. Moskoviæ neæe poslušati mogao bi se pokajali, što mu mi ne želimo, jer nam je kavana nužna - ali samo solidna!