Virovtica.com
     
 
Naša rasvjeta
 
 

Iz "Hrvata" broj 32. dne 6. kolovoza 1911. godine.

Nastojanjem našeg opæinskog poglavarstvu vidimo veæ nekoliko veèeri na našem trgu krasnu veliku svjetiljku, koja gori liepim bjelkastim plamenom i razsvietljuje cieli trg. Ovu je svjetiljku uspostavilo za pokus društvo "Unio" iz Budimpešte. To je najnovija amerikanska kružna ulièna petrolejska svjetiljka, potrebna za razsvjetu javnih mjesta, ulica, trgova, itd. Jakost joj iznaša 1100 svijeæa. Istu su rasvjetu proveli i u Jaski, te su s njom veoma zadovoljni.
Kod nas se sa stanovite strane veæ više godina dizale silne reklame za elektrièno svijetlo, dapaèe navaljivalo se na opæinu kao na Plevnu, htjelo se opæinu zaulariti na 20-30 godina sa velikom glavnicom i godišnjim troškom. Slièno društvo postoji u Beèu, koje raspolaže sa ovakovim svjetiljkama najnovijeg amerikanskog sistema. Kako saznajemo naše se opæ. poglavarstvo pobrinulo, da saznade koje od ova dva društva daje povoljnije uvjete za nabavu reèenih svjetiljaka. Nadamo se, da æe naše opæ. zastupstvo shodan zakljuèak stvoriti onamo, da se sadašnja slaba rasvjeta u Virovitici zamjeni sa boljom i ljepšom.