Virovtica.com
     
 
Lieènièki cienik
 
 

Iz "Virovitièana" broj 3. dne 29. sijeènja 1911. godine.

U prošlom broju "Virovitièana" èitao sam da su naša gg. lieènici, naredbom ili dozvolom visoke vlade povisili svoj cienik i to tako da od sada siromah nesmije biti bolestan, ili si nesmije na nikoji naèin priuštiti lieènika, jerbo ga kraj najbolje volje nije u stanju plaæati. Ovakov cienik, kako su nam ga gospoda lieènici objavili, mogao bi vriediti u velegradu gdje ima gospode ali u Virovitici, gdje živi sama paurija i bokèija to je ipak preèerano.
Mnogi od naših ljudi znajuæi da mora platiti 6 kruna u noæi æekati æe lieænika do jutra a tada može biti veæ prekasno, jedan moguæe i veoma vriedan èovjeæi život može ugasnuti, jer u naših lieènika, kao da ponestaje ovoga što se zove - èovjeènost.

Imali smo u Virovitici izvrstnog lieènika pok. dra. Matiæa, taj je imao vlastita kola, te zaredao vrlo èesto od bolesnika do bolesnika i tražio od nas taje uvjek samo - 1 krunicu. Istina sada je sve skuplje pa dozvoljava èovjek, da ciena nešto poskoèi pa makar to bilo za duplo, ali od krune na 3 i 6 povisiti, to je neka mi gg. lieènici ne zamjere, odviše - velegradski.
Novi cienik naših lieènika vrlo je narod uzbunio, a najpaæe ona stavka "o nemarnim dužnicima mi æemo se obavješæivati". Ako èovjek dakle neæe moæi da odmah plati - poslie može i umrti pa neèe nitko k njemu doæi. - To je u istinu malo odviše.
Danas u XX. vieku zakon brani nadrilieèniètvo, to je dobro, ali pitanje što da narod radi, kad nema tolike svote što ju traži novi lieènièki cienik.

Za nas jošte kako tako u Virovitici, ali jao si ga našim seljanima, jer èujte ako oboli jedan na pr. u Lukaèu: on mora u prvom redu u danu platiti: pristojba za posjet 3, kilometrina 5, za kola 4, danguba 4 dakle ukupno 16 kruna za jedan posjet a u noæi duplo. Kažite mi sada, koj je naš ratar to u stanju plaæati?
Narod neima ništa protiv toga ako gospoda za razne konsilije i slièno dobro raèunaju. Ili recimo za popravak zuba - ta narod i ono što ima zubi netreba, jer neima šta - grizti. Ali za pomoæ u sluèaju nužde, tako raèunati nije ljudski. Lahko je vladi naredbe izdavati, ali težko narodu to plaæati.
Vrlo je utješljivo, da ovaj novi lieènièki cienik nije podpisao naš dragi stari doktor gosp. Vendelin Kovažek, što je znak da ga on ne odobrava. Zato mi svi skupa iz dna duše molimo dragoga Boga, da ga tako dugo poživi, dok nam se ne rodi drugi dr. Matiæ i Kovažek koji su imali za narod-ljubavi i srca!
Stari graðanin.