Virovtica.com
     
 
Miestne viesti
 
 

Iz "Virovitièkog zavièaja" broj 16 dne 25. kolovoza 1906.

Jedna zaboravljena naredba
Banska naredba od 23. XII. 1900. broj 87363. odjela za unutarnje poslove
§. 19. ove naredbe glasi: redarstveni nadzor imade se protegnuti i na to da se u svimkolikom poslovnicama i javnim lokalima za toèenje žestokih piæa, preprijeèi pijanstvo, te u tom pogledu valja postupiti kako slijedi:
Tko drugoga u krèmama, gostionama, na cesti ili na drugom javnom mjestu hotimièno opije, imade se kazniti novèanom globom od 1 do 100 kruna, ako li je ipak prekršaj poèinjen proti malodobniku, koji nije navršio 14 godina imade se kazna odmjeriti od 1 do 200 kruna.
Novèanom globom od 100 kruna imadu se kazniti oni prodavaoci žestokih piæa kao i njihovi pomoænici, koji pijanomu èovjeku, znajuæi da je pijan, i dalje pružaju za užitak žestokih piæa.
Ako prekršaj opetovano poèini takova osoba, koja se prodajom žestokih piæa obrtnice bavi, te je radi takova prekršaja veæ dva puta kažnjena - a od pretrpljene posljednje kazni još nisu prošle ni dvie godine - može se takovoj osobi zabraniti tjeranje ovog posla za vrijeme od 3 mjeseca do 1 god.

Virovitica u sniegu
Pred osam dana posjeti nas nemio gost - snieg, koji je tako zapao te je bilo upravo nemoguæe ulicami prolaziti. Privatnici nastojali su da pred svojimi kuæami oèiste snieg. Èudi nas samo što nisu poduzete mjere od strane poglavarstva da se oèiste bar glavniji putevi. Sa malo novaca moglo bi se to urediti. Naše poglavarstvo moralo bi nabaviti takovu spravu, koja je jeftina ali vrlo sgodna za snieg. - Uzmu se naime dvie jake daske stave su u trokut, metne se na te daske kakova znatna težina, naprijed se upregnu dva konja pa su tako za sat svi putevi èisti.


 Iz "Virovitièana" broj 29. dne 30. rujna 1900. Godina II.

Put do kolodvora
Danomice nam se tuže zašto se ništa ne uèini u pogledu pješaèkog puta na kolodvor. Ako ne drugo ona se neka bar dozvoli prolaz uz prugu, jer cestom nije moguæe radi kolah i onih kupovah kamanja a i radi velike prašine koju uzvitlaju kola.


 Iz "Virovitièana" broj 36. dne 12. prosinca 1900. Godina II.

Napadaj na otvorenoj cesti
Dne 4.o.mj. u pol 8 sati na veèer napao je gospodin Adolf Neuman javno našeg urednika na što mu isti priliepi èvrstu zaušnicu, nu gospodinu N. to ne bje dosta, veæ navali na urednika, nu tu je kraæi kraj izvukao. Posanje "V.Z." sasvim je lažno. Što æe se kod suda uviditi i mi æemo o lom toèno izviješæe donieti.