Virovtica.com
     
 
Javna skupština
 
 

Iz "Hrvatskog glasnika" broj 1. dne 24. prosinca 1934.

Javna skupština
Trojica gradskih zastupnika gg. J. Zimerman, R. Gregor i S. Weissman sazvali su na 13. o. mj. skupštinu graðana, da izvjeste graðanstvo o radu gradskog naèelnika, sa kojim radom se oni ne slažu.
Najprije je referisao g. Zimerman o radu gradonaèelnika koji je uperen protiv dobrovoljnog vatrogasnog društva, vatrogasno društvo se je zadužilo radi kupa svoga doma kao raznik adaptacija. Radi toga se je uprava obratila državnoj hipotekarnoj banci, radi konvertiranja svojih dugova u jedan amortizacioni zajam. Vatrogasno društvo je u svojoj molbi na drž. hipotekarnu banku navelo, da za otplatu jamèi sa dohocima svoga doma koji iznose 20.000 Din. kao i sa vatrogasnim prirezom, koji gradsko naèelstvo ima svake godine da isplaæuje vatrogasnom društvu.

Drž. hipotekarna banka se je nato obratila dopisom na gradsko naèelstvo, da izvjesti koliki je taj vatrogasni prirez. Gradski naèelnik Salajiæ taj dopis drž. hipotekarne banke nije izneo pred gradsko zastupstvo, nego ga je riješio sam. i izvjestio drž. hipotekarnu banku, da vatrogasno društvo neima nikakovih dohodaka osim vatrogasnog prireza, koji se radi nekih afera u vatrogasnom društvu ne isplaæuje vatrogasnom društvu. Prema tome da je vatrogasno društvo u nemoguænosti da otplaæuje amortizaciju, te neka mu se taj amortizacioni zajam ne podjeli dok gradsko naèelstvo te afere u vatrogasnom društvu ne razèisti. Nadalje je g. Zimerman iznio svu prepisku u originalnim dokumentima koju je naèelnik vodio na svoju ruku intrigirajuæi neprestano protiv vatrogasnog dobrovoljnog društva u zloj namjeri, da mu nanese štetu. Pri tome je istakao da gradski zastupnici to znali nisu, jer je naèelnik vodio na svoju ruku intrigirajuæi neprestano protiv vatrogasnog dobrovoljnog društva u zloj namjeri, da mu nanese štetu. Pri tome je istakao da gradski zastupnici to znali nisu, jer je naèelnik koji otvara poštu, sve te listove zakljuèao u svoj stol, a ako mu je trebao kakav zakljuèak zastupstva, onda ga je sa svojim pristašama, profurtimašio, a poslje opet opozvao! Na taj naèin je naèelnik htio da rasturi dobrovoljno vatrogasno društvo, koje veæ 57 godina Virovitièani podržavaju i njeguju sa svom požrtvovnošæu. Na mjesto toga je htio da osnuje PLAÆENU vatrogasnu èetu, u koju bi nagurao svoje i plaæao ih po 1000 Din. godišnje, uz druge pogodnosti.

Taj bi podzemni rad naèelnika Salajiæa bio valjda i uspio, da nije tajnik g. Zimerman obavljajuæi svoje poslove u Zagrebu, sluèajno otišao ravnateljstvu hipotekarne banke, gdje je za to sve saznao!
Kao drugi razorni rad naèelniku grada jeste "BENZINSKA AFERA".
Država je odobrila vatrogasnom društvu beztrošarinski benzin, koliko mu bude trebalo. Naèelnik Salajiæ je zlorabio svoj položaj te je naložio, sam na svoju ruku, preduzimaèu Sineku da upotrebljuje taj benzin za poljevanje ulica. Najednom je netko podnio o tome prijavu financijskim vlastima i isto povedu postupak protiv gradskog naèelstva radi prekršaja prikrate državne takse, jer gradsko naèelstvo neima prava upotrebljavati beztrošarinski benzin.

Kad je to izbilo, tražili su gradski zastupnici izlaza, te su kod ovdašnjih financijskih vlasti ishodili, da pristanu, da se plati jednostavna državna taksa od nekih 4500 Din. i stvar bi legla. No naèelnik Salajiæ i njegova grupa, koji saèinjavaju veæinu u gradskom zastupstvu, to nisu htjeli i upustili se u prepirku, koja je okonèala porazno za gradsko naèelstvo koje je osuðeno, da plati globu od 37.000 Din. Da bude još gore, Salajiæeva veæina odluèi da naèelnik putuje u Zagreb po toj stvari i da obori tu kaznu. Tko pozna Salajiæevu inteligenciju mogao je odmah predvidjeti svršetak. Više vlasti su presudu potvrdile i graðani grada Virovitice imadu tu ogromnu globu da plate! Naèelnik Salajiæ je imao još i obraza, da kada je konaèno tu stvar izvještavao predložio je gradskom naèelstvu još i svoje putne raèune od nekih 3700 Din. te mu veæina i odobrila.
Dakle skrivio je, oštetio je grad i graðane i još ima ljudi koji i da naplatiše, umjesto da traže da ga se kazni i osudi na platež štete koju je prouzrokovao!

Skupština je ovaj postupak osudila, te odluèila, da se na kompetentno mjesto u toj stvari podnese slijedeæa rezolucija.
1) - 4) po priloženoj rezoluciji.
Graðanstvo grada Virovitice sakupljeno na sastanku obdržano, dne 13.XII.1934. donijelo je jednoglasno slijedeæu:
REZOLUCIJU
1) protestiramo, da se bilo tko upliæe u rad i upravu dobr. vatrogasne èete, koje je po zakonu o o.v. jedino zvano da svojom imovinom samostalno upravlja.
2)  da se HITNO uklone sve zapreke, koje su nastale zakljuècima grad. vijeæa od 2.V. i 16.XI. t.g. a tièe se dobr. vatr. èete.
3)  da se odmah uklone sve zaprijeke koje su nastale izvještajem grad. naèelstva kod   Drž. hip. banke glede odobrenja zamoljenog amort. zajma.
4) da graðanstvo najodluènije odbija, da gradska opæina plati presuðenu kaznu i ma   kakove   putne   troškove gradonaèelnika u benzinskoj aferi, veæ naprotiv toga traži, da se hitno ustanovi krivac, koji neka snaša i posljedice svega toga, odnosno da se gradska opæina obezbjedi za svaku štetu, koja bi joj tom presudom nastati mogla, jer o svemu tomu gradsko vijeæe nije imalo niti znanja niti udjela.

Konaèno je gradski zastupnik g. R. Gregor izveo potrebu da se namjesti jedan gradski inžinjer i obrazlagao pojedinim dokumentima, da bi grad prošao jeftinije sa jednom stalno plaæenom silom, nego li ovako, da se od zgode do zgode moraju tehnièke sile na trošak grada dobavljati. Skupština to razlaganje nije htjela prihvatiti, te se je na koncu gosp. Stojadinoviæ javio za rijeè protiv toga i po tom je skupština odbila da se namjesti stalni inžinjer.
Pošto je dnevni red iscrpljen zahvalio se zastupnik g. Zimerman na lijepom odzivu, obeæavši da æe se do zgode opet ovakim referatima graðanstvu obratiti, da graðani imadu znanja o radu gradskog zastupstva.