Virovtica.com
     
 
Iz Cabunske opæine
 
 

Iz "Hrvata" broj 5. dne 2. veljaèe 1908.

Iz Cabunske opæine
Od kako je oduzeta opæinska uprava od našeg bilježnika Sukobljeviæa i za naèelnika izabran g. Trgovèiæ nastalo je u našoj opæini nesnosno stanje, jer je g. bilježnik kopao i rukama i nogama, da istisne sa naèelništva g. Trgovèiæa i on opet dobije upravu opæine u svoje ruke. Ovo mu je naposljetku i pošlo za rukom, ali ne zato što bi g. Trgovèiæ bio nesposoban za upravu ili štogod skrivio, veæ jedino iz tog uzroka, što je g. Trgovèiæ sluèajno zet sad veæ pokojnog opæinskog blagajnika g. Gavranèiæa. U sjednici opæinskog zastupstva održanoj 4, sijeènja saopæena je opæinskom zastupstvu odluka županijske oblasti, da se g. Trgovèiæ skida sa opæinskog naèelništva zbog svog srodstva sa g. blagajnikom, koja je odluka u ostalom postala smræu g. blagajnika Gavranèiæa bezpredmetnom. Opæinsko zastupstvo našavši se prikraæeno u svome pravu, što se bez njegovog znanja i pitanja skida g. Trgovèiæ sa naèelništva, a uprava povjerava bilježniku g. Sukobljeviæu, zakljuèilo je sa 10 protiv 5 glasova, da se odluka županijske oblasti, ne primi na znanje, nego da se protiv iste uloži utok. Ovo toliko raspali kotarskog upravitelja Dr. Spiesa, da se u ljutosti svojoj toliko zaboravio, te poèeo otresati na veæinu zastupstva i na pojedine zastupnike dovikujuæi im: sjednite, šutite, trebamo mi vas, kao da su opæinski zastupnici panduri, kojima on može zapovijedati po svojoj volji.

No još je ljepše pokazao svoju uljudnost i naobrazbu Dr. Spies prema g. Trgovèiæu. Kad je ovaj ušao u sobu, u kojoj se obdržavala sjednica, da nešta zamoli, skoèio je Dr. Spies kao pomaman sa stolca, sgrabio g. Trgovèiæa za oba ramena i natraške ga turao u blagajnièku sobu, vièuæi mu: vi nemate rijeèi nedam vam ništa govoriti, idite svoj posao raditi.
Ovakva silovitost i brutalnost jednog kotarskog upravitelja izazvala je gnjušanje i osudu kod seljaka opæinskih zastupnika, èemu su oni dali izraza svojim prigovorima protiv ponašanja Dr. Spiesa, koji bi naobrazbom svojom i položajem svojim trebao da im služi za ugled, a ne da ih još sablašnjava.

U toj sjednici pokazao je Dr. Spies još u jednoj prilici svoju silovitu æud. Prigodom nagle smrti g. blagajnika Gavranèiæa pronaðen je blagajnièki manjak od 48 kruna i 66 filira, koji faktièno nije ni postojao jer je u blagajni bila njegova šted. Uložna knjižica na veæu svotu Dr. Spies predložio je, da se taj manjak stavi u izdatak, na što ga je opæinski zastupnik Labudoviæ zapitao, tko je bio sukljuèarem sa pokojnim blagajnikom? Kad mu je Dr. Spies odgovorio, da je bio sukljuèarem bilježnik Sukobljeviæ, primjetio je Labudoviæ, da bi taj manjak morao nadoknaditi bilježnik kao sukljuèar, no Dr. Spies mu odgovori: tko vas je to nauèio taj je veliki magarac.
Ovakve sjednice opæinskog zastupstva nije nitko zapamtio u našoj opæini, i ako je Dr. Spiess mislio da æe silovitošæu svojom zastrašiti naše seljake opæinske zastupnike, ljuto se prevario. Nisu šljive pošto su do sada bile, naš seljak ne boji se više nièije pretnje ni sile. On zna svoje dužnosti, ali zna i svoja prava, a nastojati æe da nauèi i Dr. Spiesa, što su njegove dužnosti.