Virovtica.com
     
 
Domaæe viesti
 
 

Iz "Virovitièana" broj 10. dne 13 svibnja 1900.

Strogo za odsuditi
Kako je svima poznato, graditi æe se u Virovitici vojarna. Tu se je za stalno raèunalo da æe gradnju dobiti koji domaæi graditelj, time bi naši ljudi mogli što zaslužiti. Gotovo nas iznenadilo kad saznasmo, da je bez jeftimbe dobio gradnju neki peštanski poduzetnik koji æe po svoj prilici dobavit sve, pa i radne sile iz Pešte. Takav postupak skrivio ga tko mu drago, za osuditi je. - U tom predmetu digao je protest u zagrebaèkoj trg. obrtnoj komori g. E. Kornitzer, pa mu od naše strane iskrena hvala.

Ambulantna pošta
Na pruzi Virovitica - Belovar ureðena je ambulantna (putujuæa) pošta, te je nadzor povjeren našoj pošti, koja je u to ime svoje služb. osoblje poveèala. Na toj prugi namješten je g. Jedlièka. Nuzgredice nam je spomenuti da se listovna pošta na toj priigi kod svakog vlaka predaje i uzima, nu sveukupna pošta samo k vlaku 12,45 i 4,25 ide.


Iz "Virovitièana" broj 20. dne 29. srpnja 1900.

Pozor kuæevlasnici
Obièaj je da svatko tko ispred svojih kuæa mete to sve izmete i baci u šanac. Obæ. poglavarstvo izdalo je nalog da se strogo za to pazi pa æe biti svatko kažnjen, koj bi meo u šanac.


Iz "Virovitièana" br. 30. dne 1. rujna 1907.

Poèetak škole
U ponedjeljak dne 2. rujna poèinje školska godina 1907-8. Tim povodom je sveta misa sa "Doði duše" u 8 sati. - Redovita obuka poèinje u utorak u nižoj, višoj i šegrtskoj školi. Upozoruju se roditelji, da svoju djecu odma s poèetka u školu redovito šalju.

Ode smrad i buka
Nakon buke i vike ljudih i strojeva, koji se digoše kao crne nemani baš pred sgradu našega kotara i koje veæ od rane zore širiše iz svojih nozdrva jaki smrad po cieloj okolici, skoro godinu dana, nastala je grobna tišina. Strojevi umukoše i èekaju spremni na odlazak. I u istinu mi smo postali jedno od najureðenijih mjesta u cieloj Hrvatskoj - što se ploènika tièe. U tome nije nam ni Belovar ravan. Do malo nestati æe od nas i zadnjeg traga tvornice asfalta a na njenom mjestu urediti æe se do skora i liep park. Povjest Virovitice upisati æe zlatnimi slovi imena onih muževa, èija je zasluga daje toj nuždi udovoljeno.

Dobroj djeci
Neki naši fakinèiæi tako su opaki da uzimlju ugljen, te njime šaraju po izlozima i zidovi kucah. Molimo toplo naše uèiteljstvo da uputi djecu neka ovo ne èine, ako bi se ipak koj deran našao, da to èini, neka bi valjana i dobra djeca odmah javila to u školu, a krivca neka se što jaèe zato kazni.


Iz "Virovitièana" br. 20 dne 10. svibnja 1903.

U Milanovac!
Nadošli su liepi topli dnevi stoga svatko traži, da nade gdje hlada i sviežeg zraka. Mi imamo krasno izletište ubavni naš Milanovac, gdje se može uvjeke i svježe okrepe naæi. Dakle u Milanovac.

Telefonska sveza
Kako doznajemo ipak æe Virovitica biti telefonski spojena sa Osiekom. Veæ se ozbiljno za tim radi.

Iz Virovitice u Ameriku
Kako doznajemo sprema se više osoba da korporativno iz Virovitice u Ameriku odputuju. Kako æe proæi neznamo, samo im bi preporuèili pamet u glavu te tko iole može neka se seli. Obrtnici jošte kako tako posla naæi mogu ali ratari nipošto jer veæ i toga u Americi dosta ima.

Upozorenje!
Neki ljudi obièaju tragati javne nasade što ne samo da je ružno veæ i kažnjivo. Upozorujemo svakoga da èuva i njeguje iste a ne ošteæuje.


Iz "Virovitièana" broj 13. dne 8. lipnja 1900.

Putovanje preuzvišenog g. bana po Slavoniji
Kako èujemo, putuje njeg. preuz g. ban grof Khuen-Hedervari po Slavoniji, pa ima nade da æe i naše mjesto posjetiti. Mi upozorujemo naše zastupstvo, da u tom sluèaju moli za: realnu gimnaziju.

Radili bez plaæe
Primamo sliedeæe: Gosp. urednièe! Kako poznamo Vašu pravdoljubivost, to molimo da i nas u zaštitu uzmete. Od kako se uslied trsne uši i drugih bolestih naši vinogradi uništeni, to je u svakom mjestu ureðen loznjak gdje se ciepi amerièka loza. I u nas je takav loznjak, na komu mi radimo, ali veæ deveti tjedan ne dobijamo nikakove plaæe, što nas u sdvojnost tjera. Jesti se mora, a siroti radnik nema ništa, do svoje zaslužbe. Liepo molimo da se naš naèelnik pobrine te svoju zaslužbu dobijemo èim prije. Radnici
Pripisak. Na mjerodavnoj strani popitali smo se zašto ti radnici ne dobiju plaæu saznasmo, da je taj loznjak vlasniètvo gospodarske podružnice. Gosp. naèelnik urgirao je za novac i brzojavio, ali novac ne stiže. Neka to èim prije bude. (Uredn.)


Iz "Virovitièana" broj 27. dne 4. kolovoza 1907.

Redari - bez upliva
Mi smo jednom sgodom veæ zamolili našega vriednoga naèelnika, da izda nalog, kako se nebi grupe ljudi smještali na ploènicima u svrhu razgovora, te time prieæi prolaznicima put. Takav nalog je svojedobno i usliedio, ali se na žalost ne vrši. Nedeljom i svetcem a i èetvrtkom nije upravo moguæe proæi od crkve ploènikom do kotara. Ne samo što grupe ljudi stoje na ploènicima, nego još prodavaoci poslažu svoju robu na ploènik. Prolaznici su prinuždeni iæi cestom. Dobro bi bilo uputiti redare, da na to strogo paze, pa neka sve, koji neimaju uviðavnosti spram prolaznika, jednostavno s ploènika otjeraju. Ploènici su za prolaznike a ne za držanje - konsilija. l piljarice neka svoju robu ne meæu na ploènik, veæ na zato opredjeljene klupe, koje na jednoj strani stoje prazne, dok se na ploènicih rivaju žene jedna pred drugom.

Ne tjeraj brzo
Neki naši vozaèi tjeraju mjestom kao mahniti, bez obzira na to da bi na zavoju mogli prouzroèiti veliku nesreæu. Upozorujemo vlastnike kolah da svoje momke upozore da je u mjestu brzovožnja strogo zabranjena. Jer æe uz koèijaša i oni osjetljivo kažnjeni biti.

Trkalo
Naši mladi ðaci, što se na ferijalnih praznicih nalaze, ustrojiše klub pod gornjim naslovom. To bi bila stvar sasma liepa, da oni prave vježbe kamo u šumi. A Virovitica u noæi nije sgodna za takovu zabavu, koja se obavlja uz viku, da umorni purgeri nemogu spavati. Zato bi preporuèili našoj uzdanici da se mirno vlada, kako nebi došla u konflikt sa graðanstvom.