Virovtica.com
     
 
Tko su Mikeši?
 
 

Tko su bili Mikeši? Oni pripadaju starinskom žiteljstvu virovitièkoga kraja. Pokojni franjevac Paškal Cvekan zabilježio je da je neposredno po osloboðenju 1688. godine, Virovitica brojila 85 nastanjenih kuæa, u kojima je stanovalo starinsko žiteljstvo. Prema službenom popisu iz 1720. godine, u Virovitici je zabilježeno 324 hrvatske porodice. Znaèi da se za trideset godina Virovitica poveæala za 240 katolièkih kuæa. Doseljenika je tada tri puta više u Virovitici od starosjedilaca. Prezimena tih došljaka u Viroviticu govore da su potjecali iz razlièitih hrvatskih krajeva. O tome svjedoèe prezimena Bošnjak, Bosanac i Požežanac. Najviše ih je ipak iz bliže Virovitièke okolice što potvrðuju prezimena: Virovec (Virovi), Viljevac, Dolinac, Moslavac, Hlebinac, Bazijanac, Brezovèanin.

Doseljavanjem na Virovitièkom se podruèju, a posebno u Virovitici našlo zajedno stanovništvo nekoliko govora: ekavci, ikavci, polujekavci, jekavci, štokavci i kajkavci. Znaèajno je ipak istaknuti da je u samoj Virovitici prevladao govor starosjedilaca u kojemu je saèuvana rijetka govorna pojava, a oèituje se u tome što se izgovor starog jata (é) u kratkim slogovima izgovara jekavski, a u dugim slogovima ikavski. Odatle ono: nješto, njekako, mliko i bilo. Ovo pak svjedoèi da je takav naèin govora u Virovitici postojao veæ prije dolaska Turaka i bio tako dobro razvijen i uèvršæen da ga tu nisu mogle ukloniti sve nastale promjene dolaskom muslimanskog življa iz Bosne tijekom 131 godine turske vladavine, a ni došljaci iz razlièitih govornih krajeva Hrvatske. Prisutnost preko 300 kuæa muslimanskog življa u Virovitici izvršilo je svoj govorni utjecaj meðu starosjediocima jedino u naglasku. Taj pak utjecaj uèinili su Bosanci iz podruèja Lašve, Povrbasja, koji su se nalazili u turskoj vojsci za osvajanja zapadne i sjeverozapadne Slavonije.

Pod utjecajem tih doseljenika u Viroviticu i njeno šire podruèje virovitièki su starosjedioci i katolici i muslimani poprimili novi naèin naglaska, ali su saèuvali u gradu svoj ikavskoekavski govor, a na selima potpuni jekavski govor. Taj ikavskojekavski govor s prihvaæenom bosanskom akcentuacijom nastalom u podruèju Dinare, saèuvala je Virovitica u starosjedilaèkom stanovništvu do danas. To su bili Mikeši. Danas polako ali sigurno taj dijalekt nestaje.

No, sjeæa li se još netko glumca virovitièkog kazališta, Tomu Terziæa - Mikeša? On je bio prvi glumac koji je na tadašnjoj radio Virovitici svake subote glumio Mikeša. Ovo "glumio" ne treba uzimati doslovno, naime, Terziæ pripada starom puku koji je zaista u svakodnevnom životu govorio pravim mikeškim dijalektom koji se danas više gotovo i ne može èuti. Tada se radio Viroviticu moglo slušati jedino, na danas veæ pomalo zaboravljenom AM opsegu. Nije bilo radija, na kojem bi emitirala radio Virovitica kao danas, na FM opsegu u stereo audio slici. Ton bi svako malo varirao, a radio prijamnici su se podešavali pomoæu "maèjeg oka", sklopa koji je zeleno svjetleæi vizualno pokazivao kada je signal najjaèi.


Starinski radio prijamnik na kakvome se nekada slušao radio program u AM opsegu

Zahvaljujuæi gospodinu Dragutinu Celiæ, ovdje možete poslušati 8 audio snimaka iz 1975. godine na kojima se èuje glas Tome Terziæa, prvog Mikeša na radiju, koji na pravom mikeškom dijalektu diskutira dogaðaje, zgode i nezgode u gradu i okolici. S obzirom da gospodin Celiæ u to doba nije posjedovao, kasnije vrlo popularni radio-kazetofon, nego odvojeno radio prijamnik i kazetofon, Terziæeve je emisije snimao mikrofonom koji je stajao pored zvuènika radio prijamnika i na taj naèin uspio ovjekovjeèiti Terziæev glas s radija.

Za današnja mjerila, snimci su loši, no u to vrijeme drugaèije nije išlo, a i vrijeme je na magnetnom zapisu starih audio kazeta ostavilo trag, tako da smo pokušali izvuæi maksimum koji smo mogli. Ovi su snimci vrlo vrijedni jer ne postoje drugi audio zapisi Terziæevih emisija, a Virovtica je doslovno i jedino mjesto na svijetu gdje ih možete naæi. Stoga vas molimo za razumijevanje zbog loših karakteristika ovih audio zapisa. Posjedujete li kvalitetnu audio opremu za slušanje, možete ju podesiti tako da izvuèete maksimum iz njih. Budite strpljivi i poslušajte što vam, i nakon toliko godina, Tomo Terziæ, prvi Mikeš na radiju, ima za reæi.


Zabave i muzikaši
Kako ostati mlad
O prijevozu autobusima


Problemi u zimi
Uvoðenje grijanja na plin
O ljubavi i zaljubljivanju
Porezi i obrada zemlje, skupoæa


Problemi sa školom u žena i ženidbom
Izgradnja Virovitice
Asfaltiranje grada
Rastrošno trošenje struje i svjetla u gradu
Nedostatak dinara i štednja i trošenje
Pijanci i vožnja autima


Problemi oko berbe
Prisjeæanje na prošla vremena i obièaje
Pjesme i pjevaèi
Košarkaši
Osiguranje u Croatiji i moguæi naèini osiguranja protiv raznog zla


Problemi s asfaltom i rupama
Izigravanje zakona i o frajkanju kuæa
Brzi vozaèi i nepoštivanje prometa
Pijenje kave i pušenje za vrijeme pauze
Prehrana i posao
Isprobavanje vina


Odnosi s komšijama
Veselica s Maðarima
O Maðarima i Maðaricama
Ureðenje i razvitak grada


Problemi s mostovima
O ofiranju i ljubavi
O autima


O rakiji i vinu
Žene, orozi i gretlike
Snaje i svekrve